انتصابات جديد در دانشگاه

طي احکامي جداگانه که در تاريخ ۱۷ ديماه صادر گرديده است، آقايان دکتر محمد علي طالبي، دکتر سيد ابوالفضل علوي و دکتر عباس محمديان،  رؤساي پيشين دانشگاه به مدت يکسال به عنوان مشاوران رئيس دانشگاه منصوب گرديدند.

همچنين دکتر حسين بخشي، عضو هيأت علمي گروه عمران نيز به مدت دو سال به عنوان مدير طرح هاي عمراني دانشگاه منصوب گرديد.

و نيز در راستاي کيفي سازي و استفاده از فناوري هاي نوين در طرح هاي عمراني آقايان دکتر حسين بخشي، مدير طرح هاي عمراني و عضو هيأت علمي گروه عمران، دکتر بهرام سياوش پور، عضو هيأت علمي گروه معماري و دکتر شهاب عباس زاده، عضو هيأت علمي گروه معماري نيز به مدت يکسال به سمت عضو شوراي برنامه ريزي و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه منصوب شدند.