انتصابات جدید در دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های ذکر شده منصوب گردیدند:

.

دکتر رضا سهيلي فرد
استاديار و عضو هیأت علمی گروه مکانيک به عنوان مدیر مرکز رشد به مدت یک سال

.

دکتر ابراهيم نامني
استاديار و عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي به عنوان “رئیس مرکز مشاوره و مسئول مرکز بهداشت و درمان دانشگاه” به مدت یکسال

.

سرکار خانم دکتر رحيمه پورخانداني
استاديار و عضو هیأت علمی گروه رياضي محض به عنوان“مسئول دبيرخانه امور شوراها در حوزه رياست و راه اندازي بخش دانشگاه پژوهی” به مدت یک سال

.

سرکار خانم دکتر فاطمه صادقي فر
استاديار و عضو هیأت علمی گروه زيست شناسي به عنوان “مدیر گروه زیست شناسی” به مدت یک سال.

.

و تمدید مدیر گروهی سرکار خانم دکتر شهپر راد به سمت مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه به مدت یکسال

ضمن عرض تبریک به همکاران ارجمند، توفیق و سربلندی ایشان را در سمت جدید از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه