جناب آقای دکتر جواد حدادنیا، رئیس محترم  دانشگاه  در احکام جداگانه ای، جناب آقای دکتر حسین میرزایی نیا،استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب و جناب آقای دکتر عبدا… قلی زاده استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی را به مدت یکسال به عنوان عضو ستاد رفاه دانشگاه منصوب کردند.