انتصابات حوزه آموزش

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی شیمی و آمار منصوب و حکم مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی تمدید گردید.

طی این اجکام  آقای دکتر مهدی بقایری، استادیار و عضو هیات علمی گروه شیمی به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پایه ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه شیمی ” به مدت یک سال،

آقای دکتر علیرضا قدسی، استادیار و عضو هیات علمی گروه آمار، به پیشنهاد رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه آمار ” به مدت یک سال منصوب

و آقای محمد باقری سبزوار، عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی به پیشنهاد رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی ضمن حفظ وظایف آموزشی، از تاریخ اتمام حکم قبلی به عنوان مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی به مدت یک سال دیگر ابقاء گردید.