دکتر علی اصغر مولوی، سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی جناب آقای جمشید رمضان زاده را به سمت “سرپرست حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی”منصوب کرد.
متن حکم این انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای جمشید رمضان زاده
با سلام
احتراماً نظر به مراتب تعهد و تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این ابلاغ به سمت “سرپرست حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی” دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال، ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات، رعایت منشور اخلاقی دولت محترم تدبیر و امید، تقویت نظم و انضباط اداری، کاهش بروکراسی، توجه به سرمایه نیروی انسانی و کرامت آنها، تلاش برای مدیریت سبز و صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه