طی حکمی از سوی حمید آذرپر، رئیس انجمن دارت کشور، دکتر محمد رضا شهابی کاسب استادیار و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزورای به سمت مدیر واحد تحقیقات و پژوهش انجمن دارت کشور منصوب شد.
IMG_0003-219x300
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، حمید آذر پور در حکم دکتر محمدرضا شهابی کاسب آورده است:
جناب آقای دکتر محمد رضا شهابی کاسب
با سلام و احترام
بدون تردید امر پژوهش و توجه به تحقیقات مرتبط در هر یک از رشته های ورزشی، قادر خواهد بود تا مسئولین و دست اندکاران را در نیل به اهداف پیش بینی شده یاری دارد. بر این اساس انجمن دارت ج.ا.ا به استناد آموخته های جنابعالی و همچنین به پشتوانه علاقه و درایتی که در شما سراغ دارد و بموجب این حکم جنابعالی را به سمت ” مدیر واحد تحقیقات و پژوهش انجمن دارت کشور ” منصوب می دارد.
امید است با بهره گیری از کلیه امکانات و نیروهای فعال و علاقمند، زمینه های بهره گیری ورزش دارت از علوم پیشرفته و مترقی ورزش جهان حاصل آید.
حمید آذرپور
رئیس انجمن دارت کشور