انتصاب اعضاي جديد شوراي فرهنگي

طي احکامي جداگانه از طرف رياست محترم دانشگاه، آقايان دکتر حسن دلبري، استاديار و مدير روابط عمومي و بين الملل، دکتر حسن صيانتي، استاديار و رئيس دانشکده الهيات و معارف اسلامي، دکتر علي تسنيمي، استاديار و مدير کتابخانه مرکزي و دکتر رضا کشاورز، مدير گروه معارف اسلامي به مدت يکسال به عنوان عضو شوراي فرهنگي دانشگاه منصوب گرديدند.

***

در متن احکام صادره از طرف دکتر حدادنيا ابراز امیدواري شده است که اين عزيزان با همفکری و همکاری با سایر اعضا در پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه در چارچوب برنامه چشم انداز وزارت علوم و اسناد بالادستی موفق و مؤید باشند.