انتصاب اعضای جدید شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از سوی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حدادنیا، افراد ذیل به عنوان اعضای جدید شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه به مدت یکسال منصوب شدند:

آقایان دکتر حاجی پور، دکتر علی داودی، دکتر رزم خواه، دکتر کیذوری، دکتر عارفی جمال، دکتر حمیدیان و سرکار خانم دکتر ملانیا.

در متن احکام صادره آمده است:

جناب آقای دکتر  / سرکار خانم دکتر…

نظر به حضور حداکثری اعضای هیات علمی در امور مربوط به دانشگاه در ابعاد سیاست گذاری، تصمیم سازی و اجرایی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به مدت یک سال به عضویت شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با بهره مندی از تجارب و نظرات ارزشمندتان، شاهد تحقق هر چه بیشتر پیشبرد اهداف دانشگاه در ابعاد علمی، فرهنگی و پژوهشی بر مبنای سیاست ها و اهداف دولت تدبیر و امید باشیم.

انتصاب این عزیزان را تبریک عرض نموده، امیدواریم با عنایات حق تعالی و تلاش و مساعی مسئولان دلسوز، شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه در تمامی ابعاد باشیم.

روابط عمومی دانشگاه