انتصاب اعضاي جديد شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه

طي احکامي جداگانه از سوي رياست محترم دانشگاه، جناب آقاي دکتر حدادنيا، افراد ذيل به عنوان اعضاي جديد شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه به مدت يکسال منصوب شدند:

آقايان دکتر حاجي پور، دکتر علي داودي، دکتر رزم خواه، دکتر کيذوري، دکتر عارفي جمال، دکتر حميديان و سرکار خانم دکتر ملانيا.

در متن احکام صادره آمده است:

جناب آقاي دکتر  / سرکار خانم دکتر…

نظر به حضور حداکثری اعضای هیات علمی در امور مربوط به دانشگاه در ابعاد سیاست گذاری، تصمیم سازی و اجرایی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به مدت یک سال به عضویت شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با بهره مندی از تجارب و نظرات ارزشمندتان، شاهد تحقق هر چه بیشتر پیشبرد اهداف دانشگاه در ابعاد علمی، فرهنگی و پژوهشی بر مبنای سیاست ها و اهداف دولت تدبیر و امید باشیم.

انتصاب اين عزيزان را تبريک عرض نموده، اميدواريم با عنايات حق تعالي و تلاش و مساعي مسئولان دلسوز، شاهد رشد و توسعه کمي و کيفي دانشگاه در تمامي ابعاد باشيم.

روابط عمومي دانشگاه