با حکم معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعضای  کمیته ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر بهمن کروجی، معاون  آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در احکام جداگانه ای دکتر ابراهیم حاجی آبادی، عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دکتر وحید صدرام، عضو دانشکده معماری و شهرسازی، دکتر احسان استاجی، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دکتر عباس گنجعلی عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دکتر علی قربانپور دشتکی، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر غلامعلی فرزی، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دکتر اسکندر رستگار پویانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و دکتر محمد رضا شهابی کاسب، عضو هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی را  به مدت یکسال به عنوان اعضای  کمیته ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کردند.