انتصاب اعضای جدید کمیتۀ ترفیع دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

طی حکمی از سوی مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقایان
دکتر غلامرضازارعیان؛ استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات انگلیسی
دکتر حسن باقری نیا؛ استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی
دکتر عباس محمّدیان؛ دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
به عنوان “عضو کمیته ترفیع دانشکده ادبیات و علوم انسانی” به مدت یک سال دیگر منصوب گردیدند.
متن نامه به شرح زیر است:

با سلام

 با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با عنایت به تجربیات ارزنده جناب عالی با حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان “عضو کمیته ترفیع دانشکده ادبیات و علوم انسانی” به مدت یک سال  دیگرابقاء می گردید . امید است با همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق باشید.

بهمن کروجی

مدیر آموزشی و تحصیلات تمیلی