رئیس دانشگاه در احکام جداگانه ای دکتر رضیه موسوی‌فر عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دکتر محمد باقری سبزوار عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دکتر اسماعیل لکزیان عضوهیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دکتر شهاب عباس‌زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری و دکتر قاسم ذوالفقاری، عضو هیات علمی گروه محیط زیست را به عنوان اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه” منصوب کردند.