طی احکامی جداگانه از طرف جناب آقای دکتر جواد حدادنیا رئیس محترم دانشگاه؛ آقایان:
دکتر علیرضا کیخسروی

استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر غلامرضا ابراهیمی

استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مواد

 و سرکار خانم تکتم شنوایی

کارشناس محترم آزمایشگاه دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

به عنواناعضای شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست دانشگاه به مدت دو سال منصوب گردیدند.