انتصاب مدیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

طی حکمی از طرف آقای دکتر محمد حسین امید، معاون اداری و مالی و مدیر منابع وزارت علوم، آقای دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های عمرانی دانشگاه به مدت دو سال به عنوان مدیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور منصوب گردید.

انتصاب ایشان را تبریک گفته، از خداوند متعال بهروزی و توفیق شان را در تداوم خدمت مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه