طی حکمی از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر ابوالقاسم امیر احمدی، رییسمرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی و دانشیار محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی به عنوان دبیر همایش ملی” سبزوار در افق ۱۴۰۴ “منصوب گردید.

متن کامل ابلاغ به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر ابوالقاسم امیر احمدی
ریاست محترم مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی و دانشیار محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

با سلام؛

احتراماً، با عنایت به تجارب و توانمندی های جناب عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم مرکز پژوهشی جغرافیایی و علوم اجتماعی، به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر همایش ملی” سبزوار در افق ۱۴۰۴ “منصوب می شوید.

امید است با دقت نظر و  همدلی و همکاری و همفکری با سایر اعضاء، شاهد برگزاری همایش شایسته و برپایه معیارهای علمی و دانشگاهی باشیم. 

 

علی اصغر مولوی

معاون پژوهش وناوری دانشگاه