انتصاب دکتر علي اصغر مولوي به سمت معاون پژوهشي

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، دکتر علي اصغر مولوي، عضو هيأت علمي گروه فيزيک، به عنوان معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منصوب گرديد.

 

انتصاب ايشان را تبريک عرض نموده، ضمن آرزوي توفيق، از زحمات و خدمات شايسته دکتر اسدي نيز در زمان تصدي معاونت پژوهشي دانشگاه، کمال تقدير و تشکر را داريم.