انتصاب دکتر علی اصغر مولوی به سمت معاون پژوهشی

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، دکتر علی اصغر مولوی، عضو هیأت علمی گروه فیزیک، به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب گردید.
 
انتصاب ایشان را تبریک عرض نموده، ضمن آرزوی توفیق، از زحمات و خدمات شایسته دکتر اسدی نیز در زمان تصدی معاونت پژوهشی دانشگاه، کمال تقدیر و تشکر را داریم.