رئیس دانشگاه در حکمی دکتر امیرحسین حقیقی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی را به عنوان “رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی” منصوب کرد.

 

جناب آقای دکتر امیرحسین حقیقی

دانشیار محترم گروه فیزیولوژی ورزشی

 با سلام؛ 

       با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده، به عنوان “رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی” منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی در آن دانشکده بر اساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ مورد انتظار است. بدیهی است تهیه برنامه آموزشی – پژوهشی و ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود.

از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.