رئیس دانشگاه در حکمی دکتر رضا سهیلی فرد، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک را به عنوان ” رئیس دانشکده فنی و مهندسی” به مدت دوسال منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر رضا سهیلی فرد

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

 با سلام       

     با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “ رئیس دانشکده فنی و مهندسی” به مدت دوسال منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

    انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است.  بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه