انتصاب رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سیدمحمدمهدی نوری عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی شیمی را به عنوان ” رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر سیدمحمدمهدی نوری

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

 با سلام 

     با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی  به مدت دو سال به عنوان “ رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی” منصوب می گردید. امید است در دوره جدید با گسترش ویروس کرونا و آغاز فصلی جدید در توسعه برنامه های آموزش عالی در بستر الکترونیکی، گسترش ارتباطات بین المللی و ارتباط با صنعت، با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

     انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است.  بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی