دکتر منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران در حکمی دکتر محمدعلی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان مشاور پژوهشی رئیس انجمن بولس و پتانک ایران منصوب کرد.