طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر هادی برزویی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین دانشگاه به عنوان “رئیس گروه رشد، توسعه و انتقال فناوری” منصوب شد.
متن حکم بدین شرح است:
جناب آقای دکتر هادی برزویی
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین دانشگاه

سلام علیکم

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و نظر به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به شماره نامه ۲۵۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ به موجب این حکم به مدت یک سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “”رئیس گروه رشد، توسعه و انتقال فناوری”” منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش مضاعف با عنایت به اهمیت ویژه تأسیس شركتهای دانش بنیان و واحدهای فناور، با بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود در جذب سرمایه در راستای حمایت و توانمند سازی این واحدها و توسعه فعالیت های دانش بنیانی و مسئولیت‌های خطیر محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه