رئیس دانشگاه در حکمی دکتر زهرا قلیچی پور، عضو محترم هیأت علمی گروه علوم محیط زیست را به عنوان ” سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی”  منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:
 

سرکار خانم دکتر زهرا قلیچی پور

عضو محترم هیأت علمی گروه علوم محیط زیست

 با سلام و احترام؛  

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده سرکار عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان ” سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی” منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است. بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه