رئیس دانشگاه در حکمی دکتر اسکندر رستگار پویانی، دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی را به سمت “سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی” منصوب کرد.
متن حکم انتصاب یدین شرح است:
 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی
دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی
با سلام
          نظر به مراتب تعهد و تخصص جناب عالی و نظر به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سمت “سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی” منصوب می شوید. شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی و بر اساس خرد جمعی تنظیم و اجرا نمایید. بدیهی است افزایش سهم تولید علم دانشگاه توسط تحصیلات تکمیلی و کیفی سازی امور مربوط به آن از اقدامات اساسی آن حوزه محترم مد نظر قرار گیرد.
         امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات مربوطه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند دانشگاه، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه