انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو کمیسیون تخصصی ژئومورفولوژی کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت عتف

دکتر کرامت الله زیاری، رئیس کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، در حکمی دکتر محمد علی زنگنه اسدی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان” عضو کمیسیون تخصصی ژئومورفولوژی” کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت عتف منصوب کرد.