انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو کمیته تخصصی مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر کارگروه راهبردی مدیریت سبز وزارت علوم

طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر حسن استاجی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو کمیته تخصصی مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر کارگروه راهبردی مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.