با حکم مشاور وزیر در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی  دکتر ریحانه صباغ زاده عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو و دبیر کارگروه ساماندهی اسناد راهبردی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم  منصوب شد.