رئیس دانشگاه در حکمی دکتر عباس گنجعلی، دانشیار و عضو محترم گروه زبان و ادبیات عربی را به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی(ماده ۱) منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است:
جناب آقای دکتر عباس گنجعلی
دانشیار و عضو محترم گروه زبان و ادبیات عربی
باسلام
         نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به استناد بند ۵ تبصره ۱ ذیل ماده یک آیین نامه ارتقاء، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی(ماده ۱) آیین نامه مذکورمنصوب می شوید.
امید است ضمن حضورمنظم درجلسات وهمفکری با سایراعضاء، همراه با دقت نظر ونگاه عادلانه درانجام وظایف محوله موفق باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری