انتصاب مدیر و معاون مدیر آموزشی و نماینده ریاست در کمیته ترفیع دانشگاه

با حکم ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مهدی زعفرانیه، استادیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی به سمت مدیر آموزشی و آقای سید مهدی ضیائی به سمت معاون مدیر آموزشی دانشگاه منصوب شدند.

همچنین آقای دکتر حسین شمس آبادی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب به عنوان نماینده ریاست دانشگاه در کمیته ترفیع منصوب شد.

***

احکام صادره از طرف رئیس دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر مهدی زعفرانیه
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی

با سلام

احتراماً نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی و نظر به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان “مدیر آموزشی  دانشگاه” به مدت یک سال منصوب می نمایم .

امید است با اتکال به عنایات پروردگار و همکاری با پرسنل محترم آن حوزه, در جهت اهداف دانشگاه با رعایت اصل قانون مداری، افزایش کیفیت آموزشی، افزایش دقت در کارهای آموزشی, تسهیل و روان سازی امور و افزایش بهره وری بر اساس شرح وظایف موفق باشید.

از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم.

*************

همکار گرامی جناب آقای سید مهدی ضیایی

با سلام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی از تاریخ ۱۳/۱۲/۹۲ ضمن حفظ پست سازمانی به عنوانمعاون مدیر آموزشی دانشگاه به مدت دو سال تعیین می گردید.

امید است با استفاده از توان همکاران حوزه و هماهنگی با معاونت محترم, شاهد اقدامات مؤثر و شایسته شما در زمینه تسهیل و روان سازی در امور جاری حوزه با لحاظ کردن دقت کامل در کارها, تکریم دانشگاهیان و افزایش بهره وری در امور آموزشی دانشگاه باشیم.

از خداوند متعال برای جنابعالی و سایر همکاران آرزوی سربلندی و توفیق را دارم.

 ************

جناب آقای دکتر حسین شمس آبادی
دانشیار و عضو محترم گروه زبان و ادبیات عرب

با سلام

با عنایت به سوابق ارزنده جناب عالی در امور آموزشی و پژوهشی و با توجه به حساسیت کار در کمیته ترفیع با حفظ پست سازمانی به عنوان نماینده این جانب در کمیته ترفیع دانشگاه به مدت یک سال منصوب می شوید. امید است با همکاری سایر اعضا در پیشبرد اهداف مورد نظر موفق باشید. ضمنا ارسال گزارش مکتوب جلسات کمیته توسط جنابعالی برای اینجانب مزید امتنان است.