انتصاب مدیر گروه آمار

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علیرضا سلیمانی، استادیار و عضو هیات علمی گروه آمار به سمت مدیر گروهی آمار منصوب گردید.

در حکم صادره آمده است:

نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه آمار ”  به مدت یک سال منصوب می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضاء هیات علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.