انتصاب مدير گروه آمار

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر عليرضا سليماني، استاديار و عضو هيات علمي گروه آمار به سمت مدير گروهي آمار منصوب گرديد.

در حکم صادره آمده است:

نظر به انتخاب جناب عالي در آن گروه آموزشي و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه آمار ”  به مدت یک سال منصوب می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کيفيت آموزشي گروه در سايه تعامل و همفکري با ساير اعضاء هيات علمي گروه بیش از پیش موفق باشید.