طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حامد ادب ا استادیار و عضو هیات علمی گروه محیط زیست، عضو هیات علمی گروه آب و هوا شناسی و عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا به مدت یکسال به عنوان “مدیریت گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی” دانشکده جغرافیا  دانشگاه منصوب گردیدند.Adab

متن حکم صادره بدین شرح است:

I22222222222222