طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر  محمد علی پرتانیان استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی، به مدت یکسال به عنوان “مدیریت گروه ریاضی کاربردی” دانشگاه منصوب گردیدند.

partanian

متن حکم صادره بدین شرح است:

Morvarid Co.