طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر  محمد علی پرتانیان استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی، به مدت یکسال به عنوان “مدیریت گروه ریاضی کاربردی” دانشگاه منصوب گردیدند.
partanian
متن حکم صادره بدین شرح است:
Morvarid Co.