مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  طی حکمی دکتر محمد رضا معین فرد، مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری را به مدت یکسال به عنوان ارزیاب اداره کل تربیت بدنی منصوب نمودند.

حکم