متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای علی ذاکری

باسلام؛

       احتراما با عنایت به مراتب تعهد وتجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مدیر امور دانشجویی” دانشگاه منصوب می­ شوید، انتظار می رود درچارچوب مقررات وشرح وظایف ابلاغی و با تکیه برخرد جمعی و بهره گیری ازتوان همکاران توانمند آن حوزه، در راستای اجری برنامه های توسعه گرایانه برای بهبود بیش از پیش عملکرد آن مجموعه گام بردارید.

     امید است با تکیه برقانون مداری، تجارب و روحیه همکاری درانجام وظایف محوله موفق باشید.

                                                                                                                  باآرزوی توفیق الهی

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه