انتصاب مدیر گروه مکاترونیک

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر محمد ابراهيم حاجي آبادي، استاديار و عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونيک به مدت یکسال به سمت مدیر گروه مکاترونیک منصوب گردید.

ضمن تبریک، از خداوند متعال توفیق روزافزون برای ایشان مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه