با حکم رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا طیبی عضو هیات علمی گرو شیمی و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی منصوب شد.