دکتر احمد ضابط، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی دکتر رسول شادنیا  معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان عضو هیات علمی شورای بررسی موارد خاص استان منصوب کرد.