انتصاب نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علیرضا حمیدیان، استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، با حفظ وظایف آموزشی به عنوان نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا در هیأت اجرایی جذب اعضای غیرهیأت علمی منصوب گردید.
شایان ذکر است که دکتر علیرضا حمیدیان پیش از این در اسفند ماه ۹۲ طی حکمی از طرف وزیر علوم به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا منصوب گردیده بود.
انتصاب ایشان را تبریک عرض نموده، توفیق و سعادت تمامی خدمتگزاران خدوم دانشگاه را از پروردگار متعال خواهانیم.