انتصاب نماينده کميسيون دائمي هيأت امنا

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر عليرضا حميديان، استاديار و عضو هيأت علمي گروه جغرافيا، با حفظ وظايف آموزشي به عنوان نماينده کميسيون دائمي هيأت امنا در هيأت اجرايي جذب اعضاي غيرهيأت علمي منصوب گرديد.

شايان ذکر است که دکتر عليرضا حميديان پيش از اين در اسفند ماه ۹۲ طي حکمي از طرف وزير علوم به عنوان عضو کميسيون دائمي هيأت امنا منصوب گرديده بود.

انتصاب ايشان را تبريک عرض نموده، توفيق و سعادت تمامي خدمتگزاران خدوم دانشگاه را از پروردگار متعال خواهانيم.