دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری درطرح پژوهشی مشترک  خود با تیم پژوهشی از دانشگاه های تربیت مدرس، صنعتی قوچان و تربت حیدریه به بررسی اثرات جایگرینی بخشی از مصالح سنگی با سرباره کارخانه تولید آهن در تولید آسفالت پرداخت.

دکتر صادقی در توضیح این پژوهش آورده است:

در این پژوهش اثرات جایگرینی بخشی از مصالح سنگی با سرباره کارخانه تولید آهن در تولید آسفالت مورد بررسی قرار گرفته است. این سرباره ها تولیدات اضافی در فرآیند استخراج آهن می باشد و استفاده از آن باعث صرفه جویی اقتصادی و حفظ محیط زیست می گردد.

در این پژوهش مقاومت در برابر خستگی آسفالت های ساخته شده با این سرباره ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد افزودن سرباره، عمر خستگی نمونه های آسفالتی را افزایش می دهد. همچنین با آزمون انرژی سطحی مشخص شد ارتباط معنی داری بین انرژی سطحی آزاد و عمر خستگی مخلوط های آسفالتی وجود دارد.

گفتنی است نتایج این تحقیق در مقاله ای با عنوان

Evaluating the fatigue behavior of asphalt mixtures containing electric arc furnace and basic oxygen furnace slags using surface free energy estimation

در ژورنال بین المللی Journal of Cleaner Production  منتشر شده است. این مجله دارای IF=5.651 و جزو مجلات ۱۰ درصد برتر در زمینه علوم محیطی و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618310485