در قالب قرارداد پژوهشي و تحقیقاتی بین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری خواف، مطالعات زیرسطحی و ژئوتکنیکی شهر خواف توسط دکتر غلامرضا تدین فرد عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نتایج آزمایشات صورت گرفته و گمانه های انجام شده در قالب این طرح در ۱۱ نقطه از محدوده شهر خواف ارائه شده است و در نهایت پهنه بندی شهر خواف در لایه‌های یک متر تا ۳۰ متر عمیق بررسی و نهایتا منتج به نقشه های کامل که نشان دهنده مشخصات فنی خاک در لایه های مختلف است شد.

گفتنی است این مطالعات در جهت محاسبات فنی سازه های پر اهمیت قابلیت راهبردی داشته و نتیجه آن در محاسبات فنی سازه و ضریب های مورد نیاز به دست آمده در آزمایشات مذکور و مهندسین ناظر را راهنمایی و حساسیت لازم را در طراحی سازه ها به وجود آورد.

همچنین در مطالعات مذکور گریزی برای تحلیل خطر لرزه ای در شهر خواف زده شده و شیت های آزمایشگاهی نیز تهیه و میزان ظرفیت باربری ایمن در گمانه زنی و دانه بندی لایه های زیرین تا عمق ۳۰ متر مشخص شده است.

لازم به یادآوری است مبلغ این قرداد پژوهشی_تحقیقاتی اعتباری بالغ بر یک میلیاردو هفتصدوهفتاد میلیون ریال است.