انجمن زبان و ادبیات فرانسه با همکاری مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط بین الملل برگزار می کند:خوانشی نوین از گوستاو فلوبر

با حضور و سخنرانی

دکتر کتایون شهپرراد
پرفسور ژان فرانسوا کوکه
دکتر آذین حسین زاده