رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری با هدف ایجاد، گسترش، همفکری و همکاری دوجانبه منعقد شد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: این تفاهم نامه در راستای همکاری دوجانبه در خصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی متقابل و تبادل تجربیات و انجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز یکدیگر بین مرکز خدمات تخصصی زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.

وی ادامه داد: همکاری دو جانبه در زمینه آزمون های مربوط به مقایسه های بین آزمایشگاهی، همکاری متقابل در خصوص آموزش تکنسین های آزمایشگاهی یکدیگر در زمینه پیاده سازی و رعایت استاندارد ایزو” آی ای سی۱۷۰۲۵”و همکاری متقابل در زمینه تعمیر و ارتقای تجهیزات از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

دکتر مولوی همکاری دوجانبه در خصوص تبادل نمونه و مشتری مرتبط با خدمات آزمایشگاهی، مشارکت متقابل در کارگروه های تخصصی دستگاهی و نظارت دقیق بر کیفیت آزمون ها و همکاری متقابل در خصوص ارسال به موقع نتایج و گزارشات به یکدیگر را از دیگر زمینه های همکاری بین دو طرف در این تفاهم نامه برشمرد.