مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری گفت: همزمان با هفته گرامی داشت نیروی انتظامی، تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

مهندس هادی نصرتی پور در گفتگو با روابط عمومی افزود: این تفاهم نامه در راستای تعامل حداکثری دو نهاد تاثیرگذار اجتماعی یعنی نیروی انتظامی، به عنوان عامل مهم تامین امنیت در جامعه و دانشگاه، به عنوان پیشتاز عرصه های علمی و پژوهشی منعقد شد.

وی افزود: این تفاهم نامه با هدف شناسایی زمینه ی تعامل و همکاری های ممکن و حداکثری میان ناجا و دانشگاه در  راستای  وظایف و اهداف مشترک و همچنین به فعلیت رساندن این همکاری ها در جامعه به امضا رسید.

مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری  با تاکید بر اینکه در این تفاهم نامه همکاری ها در قالب محورهای چهارگانه  تعریف شده است، ادامه داد: کمک ناجا به حل و فصل مسائل دانشگاه، آموزش مستقیم و غیرمستقیم و آگاهی دادن ناجا به قشر دانشجو و دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت ضوابط مربوطه، ارائه دستاوردهای علمی و فناوری های روز از سوی دانشگاه به نیروی انتظامی و دستیابی به الگوهای مشترک علمی در اهداف و رسالت های مشترک هر دو نهاد از جمله چهار محور تعهدات مورد توافق دو طرف است.

وی خاطرنشان کرد:  بر اساس ساختار اجرایی تعریف شده در تفاهم نامه تمامی همکاری های میان ناجا و دانشگاه از طریق دفتر همکاری های جامعه و دانشگاه در دانشگاه و تحت عنوان میز مشترک همکای با ناجا از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی ناجا انجام خواهد پذیرفت.