قراداد خدمات مشاوره ای در زمینه بهبود روند فعالیت های پژوهشی و ترسیم طرح اتوماسیون و هوشمند سازی شبکه و پست ها در افق ۱۴۰۵، بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت برق منطقه ای خراسان منعقد شد.

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و مجری این قراداد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: یکی از وظایف اصلی دانشگاه ها همکاری با صنایع در جهت تشخیص و رفع نیازهای پژوهشی آنها است و دانشگاه ها می توانند کمک موثری در تدوین ساختار مسائل پژوهشی صنعت داشته باشند.

وی افزود: در همین راستا قرارداد مشاوره پژوهشی به منظور تدوین نیازهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای خراسان، بین دانشگاه حکیم سبزواری و این شرکت منعقد شد.

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری مبلغ این قراداد را سیصدمیلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این قرارداد علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت های پژوهشی، طرح تدوین نیازهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای خراسان جهت نیل به شبکه هوشمند در سطح فوق توزیع انتقال، نیز انجام خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: حرکت به سمت هوشمند سازی واتوماسیون در صنعت برق تبدیل به جاده یک طرفه شده و امروزه تمامی بخش های صنعت برق جهت حفظ کیفیت و تداوم خدمت رسانی نیازمند اجرای طرح های هوشمندسازی می باشند.