در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين شرکت پالایش نفت آبادان و دانشگاه حکیم سبزواری ” ارزیابی نوسان سوخت در محفظه احتراق، هنگان تغییر سوخت (از گاز به سوخت مایع و بالعکس) درمولد های گازی H25 شرکت پالایش نفت آبادان و بررسی امکان استفاده از روش های مکانیکی و الکتریکی جهت کاهش این نوسانات “به دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجری این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: در حال حاضر فشارگاز دریافتی از ایستگاه CGS آبادان به نیروگاه ۳ حدود ۲۷ بار می باشد که در طول سال به علت های مختلف نظیر انجام کارهای تعمیراتی روي خط انتقال توسط شرکت ملی گاز، افزایش مصرف در فصول سرد سال و یا مشکلات غیره پیش بینی شاهد کاهش شدید فشار گاز ورودي به نیروگاه و نیاز به استفاده از سوخت پشتیبان (گازوییل) مورد لزوم قرار می گیرد که متاسفانه در هنگام تغییر سوخت، میزان تغییرات توان الکتریکی مولد خیلی بیشتر از حد استاندارد بوده و در بعضی مواقع این تغییرات علاوه بر نوسانی نمودن فرکانس شبکه منجر به REVERSE POWER شدن مولدبرق و درنتیجه از دست رفتن مولد و به دنبال آن اختلال در تولید برق شده و با توجه به اینکه که شبکه برق پالایشگاه به صورت یک شبکه مجزا می باشد موجب اغتشاش و ناپایداري می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: نا کارآمد بودن پروسه تعویض سوخت در مولدهاي H25 پالایشگاه آبادان ضمن افزایش شدید مصرف انرژي بعلت استارت هاي ناموفق و نوسانات شدید واحدهایی که در حال تغییر سوخت می باشند می تواند موجب ناپایداري در شبکه برق و از دست رفتن کل شبکه و درنتیجه Total Shut Down پالایشگاه گردد. قطعا این امر از لحاظ اقتصادي ضرر بسیاري را متوجه واحد هاي پالایشی و پالایشگاه خواهد کرد و از لحاظ مدیریتی نیز پیامدهاي منفی را به دنبال خواهد داشت.

دکتر دیمی  دشت بیاض هدف از اجرای این طرح را جلوگیري از اغتشاش در شبکه برق پالایشگاه در هنگام تغییر سوخت و در نتیجه پایداري شبکه برق پالایشگاه، کاهش میزان رزرو چرخان و کاهش مصرف انرژي، کاهش تعداد توقف هاي مولد ها و کاهش تریپ واحدهاي برق و بخار و کاهش هزینه هاي تعمیراتی بعلت کاهش تنش هاي حرارتی ناشی از توقف هاي اضطراري و همچنین استمرار تولید فراورده هاي نفتی در پالایشگاه بیان کرد.

 

لازم به ذکر است که اجرای این پروژه به کمک فارغ التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مکانیک انجام خواهد شد.