قراداد ارتباط با صنعت بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت گاز استان خراسان رضوی منعقد شد.

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و مجری این طرح ارتباط با صنعت در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه گفت: این قراداد با موضوع « بررسی عددی و آزمایشگاهی مشعل اجاق گازهای خانگی با هدت ارتقا گرید و کاهش آلاینده ها با توجه به هندسه مختلف سر شعله ها» منعقد شد.

عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری افزود: مبلغ  این قرارداد یک میلیارد و چهارصد میلیون  ریال مي باشد. 

گفتنی است سال گذشته و در پروژه ارتباط با صنعت دکتر مهدی دشت بیاض با شرکت گاز استان لرستان که انجام آن ۱۸ ماه طول کشید روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده طراحی شد.