پیرو برگزاری انتخابات شورای صنفی اعضای محترم غیر هیات علمی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ ؛ اولین جلسه شورای صنفی کارمندان دانشگاه در روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ با حضور اعضای محترم شورای صنفی منتخب خانم ها ناهید زمانی نژاد، معصومه صادقی و آقایان علی اصغر استاجی، سید حمید جوادیان، سید محمد حسینی، هادی کیخسروی و سید مهدی موسوی معین برگزار شد.